whiteglovehead.gif (29369 bytes)
 
fj7.gif (27500 bytes)   fj9.gif (27012 bytes)   fj11.gif (29062 bytes)
CHALLENGE: 666 CHALLENGE: 670 CHALLENGE: 232
fj8.gif (28650 bytes) fj10.gif (27376 bytes) fj12.gif (28091 bytes)
CHALLENGE: 763 CHALLENGE: 1200 CHALLENGE: 893