whiteglovehead.gif (29369 bytes)
 
fj13.gif (25021 bytes)   fj16.gif (20342 bytes)  
CHALLENGE: 247 CHALLENGE: 666
fj14.gif (22293 bytes) fj15.gif (20158 bytes)
CHALLENGE: 217 CHALLENGE: 685