whiteglovehead.gif (29369 bytes)
 
fj17.gif (24614 bytes)  fj18.gif (24885 bytes)   fj19.gif (22434 bytes)
CHALLENGE: 247 

 

CHALLENGE: 1287 CHALLENGE: 264
fj20.gif (30693 bytes)
CHALLENGE: 468