whiteglovehead.gif (29369 bytes)
 
t3.gif (31751 bytes) 

CHALLENGE: BRAID

t4.gif (36203 bytes) 

CHALLENGE: FRINGE

t1.gif (36478 bytes) 

CHALLENGE: PLAIN

t2.gif (41554 bytes) 

CHALLENGE: BRAID+FRINGE